Thursday, July 7, 2011

சிறப்பாக செயல்பட நம்மைத் தடுப்பவை எவை?


  1. அரைகுறை அர்ப்பணிப்பு – வாழ்வின் அநேக பகுதிகள் ஆண்டவரின் ஆளுகைக்குக் கீழ் தரப்படவில்லை.
  2. சோம்பல் – வேகமாகச் செயல்படாமல் தரம் தாழ்ந்த முயற்சிகளிலேயே திருப்தியடைதல்.
  3. நோக்கமின்மை – வெந்ததைத் தின்று வெறுமனே வாழ்ந்து விதி வந்தால் சாவோம் என நினைக்கிற உலக மக்களைப்போல நோக்கமின்றி வாழ்தல்.
  4.  உலகத்தாக்கம் – சுற்றிலும் உள்ளவர்களைப் பார்த்து சுய நலத்திற்கு இடம் கொடுத்து, சோர்ந்து போய்விடல்.
  5. விசுவாசக்குறைவு – என்னால் என்ன செய்ய இயலும் எனத் தன்னையும் தேவனையும் கேள்வி கேட்கும் நிலை.
இவை நம்மில் காணப்படுமானால் தேவ ஒத்தாசையுடன் மனந்திரும்புவோம்.
-          நன்றி – தரிசனச்சுடர்மாத இதழ் -

Sunday, April 17, 2011

Easter Greetings

JESUS and EASTER


What is the meaning of Easter?
Easter is the day when we celebrate Jesus Christ rising from the dead. Jesus is the Son of God and heroically gave His life to die for our sins. On the third day after He died -- the day we now celebrate as Easter Sunday -- His friends went to His grave, and found that He had risen from the dead. They saw an angel who told them, "Don't be afraid! I know you are looking for Jesus, who was crucified. He isn't here! He has been raised from the dead, just as He said it would happen."

Jesus rose from the dead on Easter Sunday; now He offers to you the gift of eternal life and forgiveness of sins. This is the true story of Easter, and how it can change your life. Here are 4 principles that tell how you can receive the gift of God for your life.

1. God Loves You!

The Bible says, "God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life"

The problem is that

2. All of us have done, said or thought things that are wrong. This is called sin, and our sins have separated us from God.

The Bible says “All have sinned and fall short of the glory of God.” God is perfect and holy, and our sins separate us from God forever. The Bible says “The wages of sin is death.”

The good news is that, about 2,000 years ago,

3. God sent His only Son Jesus Christ to die for our sins.

Jesus is the Son of God. He lived a sinless life and then died on the cross to pay the penalty for our sins. “God demonstrates His own love for us in that while we were yet sinners Christ died for us.”

Jesus rose from the dead and now He lives in heaven with God His Father. He offers us the gift of eternal life -- of living forever with Him in heaven if we accept Him as our Lord and Savior. Jesus said "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Me."

God reaches out in love to you and wants you to be His child. "As many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe on His name." You can choose to ask Jesus Christ to forgive your sins and come in to your life as your Lord and Savior.

4. If you want to accept Christ as Savior and turn from your sins, you can ask Him to be your Savior and Lord by praying a prayer like this:

"Lord Jesus, I believe you are the Son of God. Thank you for dying on the cross for my sins.  Please forgive my sins and give me the gift of eternal life.  I ask you in to my life and heart to be my Lord and Savior. I want to serve you always."
Did you pray this prayer?

COURTESY : Global Media Outreach

Thursday, February 24, 2011

THE LOVE THAT NEVER FAILSLove can bring the rich and the poor under one umbrella. Love conquers where philosophy, politics and religion fail.


What exactly is LOVE?
Love is the most important value of life. To love and to be loved is what every person on earth longs for. Attraction between the opposite sexes is natural; not wrong. It becomes wrong when the boundaries are crossed.

The dictum of the 80's was 'choose three, love two, marry one.' That has changed today "choose three, love two, marry none." There are many who have fallen victims to the calf love and face mental depression.

When we travel down the annals of history we can see that there is one person living even today who loved everybody in spite of their shortcomings. Everybody includes the righteous, the sinner, the rich, the poor, and the downtrodden. All found love acceptance in this person. That person's only weapon was love. His sign was the cross. Yes, He is JESUS CHRIST.

You might ask 'How much does this Jesus love me?" JESUS says, "Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends.'

Friday, September 24, 2010

Giving your life to Jesus is an act of faith that you can express through prayer.

Praying is simply talking to God. He knows you. What matters is the attitude of your heart, your honesty. We suggest you pray the following prayer:

"Lord Jesus Christ,
I am sorry for the things I have done wrong in my life. I ask your forgiveness and now turn from everything which I know is wrong. Thank you for dying on the cross for me to set me free from my sins. Please come into my life and fill me with your Holy Spirit and be with me forever. Thank you Lord Jesus, Amen."

Is this prayer the desire of your heart?
If yes, then we invite you to pray it out loud (if you can),
and according to the promises of Jesus,
He will come into your life.

Wednesday, September 22, 2010

I had a dream that I had an interview with God

 I looked at the great mountains and saw the genius of his handiwork. I looked at the incredible beauty of a sunset and with much trembling thought about what God must be like. I had one big question to ask… and you ?
 http://mahagod.jesus.net/?/3/an-interview-with-god.html